สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Division of Information and Communication Technology for Education (DICT)

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์

ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข

รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ

About Us

ครอบครัว DICT

เราผลิตดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาอย่างมีคุณภาพระดับสากลมาอย่างต่อเนื่อง

 • สำเร็จการศึกษาตามกำหนดเวลา
 • มาตรฐานสากล
 • องค์กรแห่งความสุข
 • คณาจารย์ดูแลอย่างใกล้ชิด
 • คุณภาพเชิงประจักษ์
 • ผลงานตีพิมพ์มากมาย
 • ผู้เรียนประสบความสำเร็จ

มาเป็นครอบครัวเดียวกับเรา DICT

Our Services

การบริการของสาขา DICT

ความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

การเผยแพร่ข้อมูล

สาขา DICT มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์และสื่ออื่น ๆ หลากหลาย

Facebook

ติดตามกิจกรรมต่าง ๆ ของสาขาวิชาได้ทางสื่อสังคมออนไลน์ Facebook เป็นช่องทางสื่อสารที่ทุกท่านสามารถมีส่วนร่วม

Facebook DICT KMUTNB

Facebook (เดิม)
Facebook

ติดตามและตรวจสอบผลงาน

สาขาวิชาเปิดรับสมัครผ่านบัณฑิตวิทยาลัยมีผู้สำเร็จการศึกษานับร้อยคน สามารถตรวจสอบและติดตามความก้าวหน้า ตลอดจนผลการสำเร็จการศึกษาได้อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ที่

สืบค้นวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/ข้อมูลอาจารย์บัณฑิตศึกษา
https://thesis.grad.kmutnb.ac.th/thesis/ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

สาขาวิชามีผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติในฐานข้อมูล Web of Science , SCOPUS, ERIC และฐานข้อมูลสากลอื่น ๆ หลายร้อยเรื่อง
แวะไปศึกษาได้ที่

บทความวิจัยระดับนานาชาติ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 2015-2023
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
บทความวิจัยระดับนานาชาติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 2015-2024 (kmutnb.ac.th)

วิทยานิพนธ์ของสาขา

สาขาวิชามีนักศึกษาสำเร็จระดับปริญญาเอกและปริญญาโทนับร้อยคน ผู้สนใจสามารถเข้าไปศึกษาค้นคว้าวิทยานิพนธ์ของสาขาได้ที่

วิทยานิพนธ์ปริญญาโท-ปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา พ.ศ.2556-2564
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รายชื่อวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา พ.ศ.2557-2566 (kmutnb.ac.th)

การเข้าถึงฐานข้อมูลวิจัย

นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกของสาขาวิชาจะได้รับสิทธิในการเข้าถึงฐานข้อมูลวิจัยในต่างประเทศที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือจัดหาไว้ให้เช่น IEEE, SCOPUS, ACM, EBCOHOST และอื่น ๆ ผ่านระบบ Myloft …..

ผลลัพธ์การศึกษา DICT

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตผู้สง่างามและทรงคุณค่าให้กับสังคม เป็นที่ประจักษ์ว่าผลลัพธ์จากการศึกษาส่งผลไปยังผู้สำเร็จการศึกษาในสามด้านหลัก นักวิชาการขั้นสูง นักบริหารขั้นสูงและนักวิจัยขั้นสูง

นักวิชาการขั้นสูง

ตำแหน่งทางวิชาการ


 • ผู้สำเร็จการศึกษาประสบความสำเร็จเป็นครูชำนาญการพิเศษ
 • ศึกษานิเทศก็ชำนาญการพิเศษ
 • นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 • รองศาสตราจารย์

นักบริหารขั้นสูง

บทบาทหน้าที่ในฐานะผู้บริหาร


 • ผู้สำเร็จการศึกษาจาก DICT ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี
 • คณบดี
 • ผู้อำนวยการสำนัก
 • รองผู้อำนวยการ/รองคณบดี
 • หัวหน้าสาขาวิชา ฯลฯ

นักวิจัยขั้นสูง

รางวัลผลงานวิจัยและทุนวิจัย


 • นักศึกษา DICT ได้รับทุนวิจัยบัณฑิตศึกษา จากสภาวิจัยแห่งชาติ
 • นักศึกษาปริญญาโทได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นของมหาวิทยาลัย
 • ผู้สำเร็จการศึกษาได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นของสภาวิจัยแห่งชาติ
 • ผู้สำเร็จการศึกษาได้รับทุนสนับสนุนวิจัยจากหน่วยงาน
 • นักศึกษาได้ไปทำวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
HALL of Frame

ผู้สำเร็จการศึกษาประสบความสำเร็จในวิชาชีพและหน้าที่การงาน

ผู้สำเร็จการศึกษาจากสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา ได้ออกไปสร้างชื่อเสียงและเกียรติยศให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยได้รับความไว้วางใจให้ทำหน้าที่บริหารหน่วยงานต่าง ๆ และเจริญก้าวหน้าในตำแหน่งทางวิชาการเป็นอันมาก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวุฒิ ตุ้มทอง นักศึกษาปริญญาเอก รุ่นที่ 1 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และเคยดำรงตำแหน่งบริหารมาทั้งที่เป็นคณบดี และผู้อำนวยการสำนัก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล ธนเชวงสกุล นักศึกษาปริญญาเอก รุ่นที่ 5 ได้รับตำแหน่งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และยังเป็นรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ผศ.ดร.ณัฐพล ธนเชวงสกุล

ศิษย์เก่า DICT5

ดร.ธนพล นามนวล นักศึกษาปริญญาเอก ภาคพิเศษ รุ่นที่ 4 เป็นผู้เชี่ยวชาญ Starup และสมรรถนะผู้ประกอบการดิจิทัล ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการส่วนบริหารกลยุทธ์สารสนเทศ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือ SME Bank

ดร.ธนพล นามนวล

ผู้บริหารองค์กรเอกชน

Our Blog

ข่าวสารและสาระจาก DICT

 • รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2567 ช่วงที่ 6

  รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2567 ช่วงที่ 6
  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
  ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  https://dict.fte.kmutnb.ac.th/
  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2567 ช่วงที่ 6
  ระหว่างวันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภาคม 2567 ถึง วันพุธ ที่ 5 มิถุนายน 2567
  ปริญญาเอก (DICT14) ภาคนอกเวลาราชการ แบบ 1.1 ทำวิจัยอย่างเดียว จำนวน 2 คน
  – เงื่อนไขจบตีพิมพ์ประชุมวิชาการนานาชาติ SCOPUS 1 บทความ
  – เงื่อนไขจบตีพิมพ์นานาชาติ SCOPUS 2 บทความ
  ปริญญาเอก (DICT14) ภาคปกติ แบบ 2.1 เรียนชั้นเรียนปกติ จำนวน 5 คน
  ปริญญาเอก (SDICT12) ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) จำนวน 10 คน
  ปริญญาโท (MICT6) ภาคปกติ จำนวน 10 คน
  ปริญญาโท (SMICT7) ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) จำนวน 15 คน
  รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภาคม 2567 ถึง วันพุธ ที่ 5 มิถุนายน 2567
  คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
  ศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์
  รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
  ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
  https://grad.admission.kmutnb.ac.th

  ติดต่อประสานงานโดยตรงได้ที่ คุณอัธิยาพร แก้วงาม
  097-1414-993 หรือ e-mail : auttiyaporn.k@fte.kmutmb.ac.th
  (คุณอัธิยาพร แก้วงาม)

 • AI แนะนำ DICT/MICT

 • ศ.ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ ศิษย์เก่าดีเด่น มศว.

  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
  ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง กับ

  ศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์
  ✨ ศิษย์เก่าดีเด่น ด้านวิจัย วิชาการและนวัตกรรม
  งานเชิดชูเกียรติ “วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”
  รางวัล “ศรีสง่าศรีนครินทร” ปีการศึกษา 2566
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  วันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2567

 • มุทิตาจิต วันปีใหม่ไทย 2567

  นักศึกษาและศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  เข้าร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวและขอพรคณาจารย์
  เนื่องในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ไทย ๒๕๖๗
  วันอังคารที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗
  ณ ห้องประชุมปรมะ บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น ๑๒
  อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ)

 • การสอบก้าวหน้าวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก

  การสอบก้าวหน้าวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก
  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
  https://www.facebook.com/dictkmutnb
  ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
  วันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2567

  นายศานต์ พานิชสิติ #SDICT9
  การจัดมโนทัศน์โปรแกรมจินตภาพผสานปัญญาประดิษฐ์ทุกสรรพสิ่งเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการคิดเชิงคำนวณขั้นสูง

  นางสาวอรพรรณ อำนวยศิลป์ #SDICT8
  การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ผ่านแพลตฟอร์มการจัดการห้องปฏิบัติการระยะไกลเพื่อสร้างกำลังคนดิจิทัลสมรรถนะสูง

  นางสาวธนานันต์ อารีย์พงศ์ #SDICT8
  รูปแบบชุมชนการเรียนรู้สหวิทยาการจักรวาลนฤมิตเพื่อสร้างวิศวกรสังคมสำหรับมหาวิทยาลัยพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

  นางสาวศศิธร อิสโร #DICT11
  การเทียบโอนประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์เพื่อพยากรณ์สมรรถนะวิชาชีพดิจิทัล

  คณะกรรมการสอบก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
  ศ.ดร. พัลลภ พิริยะสุรวงศ์
  ศ.ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข
  รศ.ดร. ปณิดา วรรณพิรุณ

 • นางสาวสุรางค์ ศรีจันทร์ SMICT5

  การสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท SMICT5
  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา ภาคพิเศษ รุ่นที่ 5 (SMICT5) พ.ศ.2565
  ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
  วันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2567

  นางสาวสุรางค์ ศรีจันทร์ SMICT5
  การเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้สมองเป็นฐานผ่านจักรวาสนฤมิตรด้วยความจริงเสริม
  เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และโครงงานวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์

  คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
  รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ พิมพ์ดี
  รองอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประธานกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
  รองศาสตราจารย์ ดร.กอบเกียรติ สระอุบล อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
  ศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
  ศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
  ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
  รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา หินอ่อน อาจารย์ประจำหลักสูตร

 • นางสาวโชติกา วังหลัง SMICT5

  การสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท SMICT5
  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา ภาคพิเศษ รุ่นที่ 5 (SMICT5) พ.ศ.2565
  ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
  วันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2567

  นางสาวโชติกา วังหลัง SMICT5
  การเรียนรู้แบบเกมเป็นฐานร่วมกับการคิดเชิงออกแบบด้วยโปรแกรมชุดคำสั่งเพื่อส่งเสริม
  การคิดเชิงคำนวณและเกมสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

  คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
  รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ พิมพ์ดี
  รองอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประธานกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
  รองศาสตราจารย์ ดร.กอบเกียรติ สระอุบล อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
  ศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
  ศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
  ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
  รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา หินอ่อน อาจารย์ประจำหลักสูตร

 • นายพรรษวุฒิ ชีระภากร SMICT5

  การสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท SMICT5
  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา ภาคพิเศษ รุ่นที่ 5 (SMICT5) พ.ศ.2565
  ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
  วันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2567

  นายพรรษวุฒิ ชีระภากร SMICT5
  แพลตฟอร์มการเรียนรู้โครงงานเป็นฐานแบบไฮบริดผ่านจักรวาสนฤมิตรเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและความคิดสร้างสรรค์

  คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
  รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประธานกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา หินอ่อน อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
  รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
  ศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
  ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
  รองศาสตราจารย์ ดร.กอบเกียรติ สระอุบล อาจารย์ประจำหลักสูตร

 • นายรัตนกูล กองผา SMICT5

  การสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท SMICT5
  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา ภาคพิเศษ รุ่นที่ 5 (SMICT5) พ.ศ.2565
  ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
  วันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2567

  นายรัตนกูล กองผา SMICT5
  ระบบนิเวศการเรียนรู้แบบยืดหยุ่นผสมผสานตามแนวคิดการเรียนรู้ทางสังคมและอารมณ์เพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ดิจิทัล

  คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
  รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประธานกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา หินอ่อน อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
  รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
  ศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
  ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
  รองศาสตราจารย์ ดร.กอบเกียรติ สระอุบล อาจารย์ประจำหลักสูตร

 • #122 ดร.เกรียงไกร พละสนธิ

  การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก #SDICT6
  ดร.เกรียงไกร พละสนธิ
  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
  ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

  คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
  พลอากาศตรี ศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ ปราณีตพลกรัง ประธานกรรมการ
  ศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
  ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
  รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
  รองศาสตราจารย์ ดร.พินันทา ฉัตรวัฒนา อาจารย์ประจำหลักสูตร
  อาจารย์ ดร.พิบูลย์ ชุมพลไพศาล ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

  อาคารนวมินทราธิราช ห้องปรมะ ชั้น 12 บัณฑิตวิทยาลัย
  วันอังคารที่ 2 เมษายน พ.ศ.2567

  วิทยานิพนธ์
  รูปแบบการเรียนรู้ท้าทายเชิงสร้างสรรค์ผ่านพื้นที่การเรียนรู้ร่วมกันดิจิทัล เพื่อพัฒนาความเป็นนวัตกรไอเดียอัจฉริยะ
  Creative Challenge -based Learning Model via Digital Co- Learning Space to Develop Creative Genius Innovator

 • #121 ดร.กวิศรา เอี่ยมบรรณพงษ์

  การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก DICT10
  ดร.กวิศรา เอี่ยมบรรณพงษ์
  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
  ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

  คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
  พลอากาศตรี ศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ ปราณีตพลกรัง ประธานกรรมการ
  ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
  รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
  ศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
  รองศาสตราจารย์ ดร.พินันทา ฉัตรวัฒนา อาจารย์ประจำหลักสูตร
  อาจารย์ ดร.พิบูลย์ ชุมพลไพศาล ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

  อาคารนวมินทราธิราช ห้องปรมะ ชั้น 12 บัณฑิตวิทยาลัย
  วันอังคารที่ 2 เมษายน พ.ศ.2567

  วิทยานิพนธ์ สถาปัตยกรรมแพลตฟอร์มการเล่าเรื่องดิจิทัลอัจฉริยะเพื่อเผยแพร่ข้อมูลสุขภาพที่ส่งผลต่อจาคปรมัตถบารมี
  Intelligent Digital Storytelling Platform Architecture to Disseminate Health Information that Affect to Supreme Perfections Donor

 • นายอะพินัน สุวันดี

  การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท MICT4
  นายอะพินัน สุวันดี (Aphinanh Suvandy) ອະພິນັນ ສຸວັນດີ
  นักศึกษาทุนการศึกษาระดับปริญญาโทที่รัฐบาลไทยโดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA)
  กระทรวงการต่างประเทศ มอบให้รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
  ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

  คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ เพ็ชร์แสงศรี ประธานกรรมการ
  รองศาสตราจารย์ ดร.พินันทา ฉัตรวัฒนา อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
  ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
  ศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
  รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

  อาคารนวมินทราธิราช ห้องปรมะ ชั้น 12 บัณฑิตวิทยาลัย
  วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2567

  หัวข้อวิทยานิพนธ์
  เรื่อง “การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้จุลภาคผ่านจักรวาลนฤมิตเพื่อส่งเสริมการรู้ดิจิทัลและอาทรดิจิทัลสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี”